Hỗ trợ gọi ngay

0932 783 669 - 0932 783 669

Địa chỉ cửa hàng

CityLand 69 Trần Thị Nghỉ, Gò Vấp
KDC 3146 Phạm Thế Hiển, Quận 8

MUA TR? GÓP LÃI SU?T 0% T?I KAWAI VI?T ANM

Kawai Vi?t Nam áp d?ng ch??ng trình ?u ?ãi "Mua ?àn tr? góp v?i lãi su?t 0%". Ch??ng trình mua ?àn tr? góp 0% này áp d?ng ??i v?i ch? th? tín d?ng c?a 2 ngân hàng là VIB và VP Bank.

1. Th?i gian ??ng ký  : T? ngày 01/05/2018

2. K? h?n tr? góp        : K? h?n 6 tháng.

3. ??i t??ng áp d?ng: Toàn b? ch? th? tín d?ng (Visa/ MasterCard) c?a ngân hàng VIB và VP Bank, là công dân Vi?t Nam có ?? tu?i t? 18 tr? lên.

4. ?i?u ki?n áp d?ng

??I V?I KHÁCH HÀNG CH? TH? TÍN D?NG NGÂN HÀNG VIB:

? Ch? áp d?ng cho ??n hàng có giá tr? t? 7.500.000? tr? lên.

? Khách hàng tr? tr??c t?i thi?u 30% giá tr? ??n hàng b?ng ti?n m?t ho?c qu?t th?.

? S? ti?n qu?t th? tín d?ng VIB tr? góp ph?i t? 5.000.000 ??ng tr? lên.

    H?ng th? ???c tham gia ch??ng trình:

??I V?I KHÁCH HÀNG CH? TH? TÍN D?NG NGÂN HÀNG VP BANK:

? Ch? áp d?ng cho ??n hàng có giá tr? t? 5.000.000? tr? lên.

? Khách hàng tr? tr??c b?ng th? ho?c ti?n m?t t? 0% - 30% giá tr? ??n hàng (tùy khách hàng l?a ch?n % thanh toán và hình th?c thanh toán).

? S? ti?n qu?t th? tín d?ng VIB tr? góp ph?i t? 70% - 100% giá tr? ??n hàng.

    H?ng th? ???c tham gia ch??ng trình:

LIÊN H? T? V?N VÀ H? TR? THEO S? HOTLINE 0903 666 937.

L?U Ý: 

?  Ch??ng trình tr? góp áp d?ng cho t?t c? các chi nhánh chính th?c c?a Tu?n Nguy?n t?i TP.HCM.

?  Không áp d?ng v?i các ch??ng trình khuy?n mãi khác.

0932 783 669